Prima pagină » Prezentare generală

Prezentare generală

OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE ALE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ”DREPT”.
DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII

I. OBIECTIVE GENERALE

Organizarea programului de studiu „DREPT” în cadrul Universităţii „Hyperion” din Bucureşti a fost determinată de necesitatea promovării şi susţinerii – în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională – a unor programe de studiu performante în domeniul juridic, în conformitate cu reglementările, naţionale, europene şi  internaţionale în domeniu.

Funcţionarea activităţilor educaţionale în cadrul acestui program este rezultatul acumulării unei experienţe de peste 25 ani de învăţământ în domeniul juridic şi reprezintă un răspuns prompt la cerinţele crescânde ale societăţii româneşti de furnizare de absolvenţi capabili să facă faţă sistemului concurenţial al pieţei forţei de muncă naţionale şi mondiale, apţi să utilizeze în mod adecvat cunoştinţe juridice cerute de promovarea principiilor de drept, a dezvoltării durabile, a integrării europene şi a globalizării.

Facultatea îşi propune – în cadrul programului de studiu „DREPT”,  să se integreze în spaţiul naţional si european, armonizându-şi obiectivele si planurile cu strategiile prezente si viitoare, astfel încât să asigure menţinerea si consolidarea prestigiului său la nivel naţional, concomitent cu stabilirea unui profil de recunoaştere, inclusiv sub aspectul creşterii vizibilităţii.

Obiectivul general al programului de studii universitare de licenţă „Drept” constă în formarea iniţială şi continuă de nivel superior a specialiştilor în domeniul juridic, asigurând acestora calificări profesionale competitive pe piaţa muncii, precum şi în dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor acesteia. Acest obiectiv are în vedere nu doar pregătirea profesională de specialitate a studenţilor, ci şi dezvoltarea nivelului cultural – ştiinţific al acestora.

Sub aspect formativ, programul de studii asigură formarea de specialişti care să dobândească:

  •   Cultură juridică;
  •   Capacitate de interpretare şi aplicare a normelor juridice în diferite contexte sociale;
  •   Dezvoltarea de aptitudini şi competenţe în domeniul juridic, respectiv însuşirea şi utilizarea corectă şi coerentă a limbajului de specialitate;
  •   Relaţionarea competenţelor teoretice, aplicativ – practice şi de cercetare ştiinţifică;
  •   Capacitatea de delimitare a trăsăturilor ştiinţelor juridice ca ramură de bază pentru orientarea profesională ulterioară a absolvenţilor de drept;
  •   Cultivarea de competenţe şi abilităţi specifice profesiilor pe care le vor exercita în contextul respectării unor standarde profesionale şi etice superioare;
  •   Capacitatea de aplicare obiectivă a legislaţiei.
 

II. OBIECTIVE SPECIFICE

Programul de studiu „DREPT” îndeplineşte o misiune specifică şi are obiective clare, realizabile. Misiunea programului de studiu este didactică, de pregătire a specialiştilor, precum şi de cercetare ştiinţifică în domeniul juridic, pentru perfecţionarea continuă.

Obiectivele specifice asumate vizează:

–       Însuşirea cunoştinţelor juridice de ramură şi a ştiinţelor juridice ajutătoare (fundamentale, complementare şi de specialitate), ca de exemplu cunoaşterea noţiunilor şi principiilor fundamentale pe baza cărora se realizează ştiinţa dreptului; aprofundarea regulilor de interpretare a normelor şi actelor juridice; identificarea izvoarelor formale care stau la baza dreptului intern, a dreptului internaţional şi a dreptului Uniunii Europene (dreptului comunitar); cunoaşterea şi însuşirea jurisprudenţei instanţelor interne, a jurisprudenţei CEDO şi a CJUE; cunoaşterea şi aprofundarea atribuţiilor instituţiilor şi organizaţiilor interne şi internaţionale cu referire la structura organizatorică şi atribuţiile specifice;

–       Identificarea şi cunoaşterea aprofundată a metodelor şi principiilor fundamentale specifice dreptului materia, cât şi a tehnicilor de investigare, precum şi a procedurilor specifice dreptului material şi procesual, public şi privat, care vizează în special: cunoaşterea metodelor, tehnicilor şi procedurilor specific procesuale, cunoaşterea şi detalierea noţiunilor şi principiilor specifice instituţiilor de drept material, cât şi identificarea detaliată a profilului psihologic al participanţilor la realizarea actului de justiţie cu implicaţii directe în prevenirea încălcărilor legii;

–       Formarea unor abilităţi de operare specifice ramurilor de drept, precum cunoaşterea noţiunilor şi a principiilor operaţionale ale ramurilor de drept derivate, identificarea şi cunoaşterea metodelor de expertiză tehnică, după cum şi aprofundarea normelor metodologice de aplicare a procedurilor în realizarea actului juridic cu referire atât la procedurile contencioase, cât şi la cele de drept penal şi civil;

–       Formarea unor abilităţi de comunicare şi inter – relaţionare specifice profesiei de jurist, ca de exemplu abilităţi de comunicare fluentă şi discursivă, aptitudini de identificare logică a problemelor esenţiale, cât şi formarea unor calităţi inductive şi deductive specifice actului de inter – relaţionare a conceptelor şi informaţiilor de natură juridică cu implicaţii directe în funcţionarea pe principii bazate pe lege a întregii societăţi.

1În privinţa cercetării ştiinţifice, principalele obiective propuse sunt: stabilirea unor direcţii de cercetare care să valorifice competenţele specifice ale cadrelor didactice ale facultăţii; optimizarea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor juridice; definirea acelor forme de valorificare a rezultatelor cercetării care să asigure creşterea vizibilităţii facultăţii şi îmbunătăţirea poziţiei acesteia în ierarhizarea programelor de studiu; elaborarea şi implementarea de standarde minimale privind activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice.

2. Cu privire la procesul educaţional, cele mai importante obiective propuse sunt: definitivarea planului de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă în Drept, armonizat cu planurile de învăţământ aplicate în facultăţile de drept la nivel naţional şi european, asigurarea coerenţei curriculare; îmbunătăţirea cadrului instituţional de desfăşurare a procesului educaţional, prin implementarea noilor metode de predare şi evaluare; diversificarea şi optimizarea ofertei educaţionale; sprijinirea mobilităţilor cadrelor didactice şi ale studenţilor, incoming şi outgoing, în scopul îmbunătăţirii experienţelor de predare şi învăţare şi al creşterii vizibilităţii naţionale şi internaţionale a facultăţii; optimizarea şi eficientizarea componentei de practică de specialitate din planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare de licenţă şi masterat.

3. Referitor la managementul calităţii, obiectivele  specifice vizează: aplicarea unui management participativ şi transparent; optimizarea şi simplificarea procedurilor şi a fluxurilor informaţionale între facultate şi cadrele didactice; îmbunătăţirea serviciilor de secretariat şi tehnico-administrative.

4. Cu privire la politica de resurse umane, principalele obiective sunt: dezvoltarea unei politici coerente şi exigente de dezvoltare a resurselor umane ale facultăţii; susţinerea evoluţiei academice a cadrelor didactice ale facultăţii; reconsiderarea metodologică şi funcţională a sistemului de evaluare a personalului academic.

5. În privinţa relaţiei cu studenţii şi a serviciilor oferite acestora, obiectivele cele mai însemnate sunt: crearea unui cadru instituţional eficient pentru atragerea viitorilor studenţi şi asigurarea unei selecţii calitative a acestora; promovarea învăţământului centrat pe student şi a posibilităţii efective a studenţilor de a beneficia de serviciile educaţionale şi îndrumare individualizată; asigurarea unui parcurs academic complex al studenţilor performanţi; sprijinirea participării studenţilor în procesul decizional (consiliul facultăţii, comisiile de calitate pe programe de studii etc.) şi în activităţile academice, curriculare şi extra-curriculare, colective şi asociative ale studenţilor, desfăşurate prin intermediul organizaţii din domeniu, încurajarea iniţiativelor acestora în domeniul voluntariatului şi acordarea de scutiri de taxă şi a altor forme de susţinere pentru studenţii implicaţi în activităţi de cercetare, administrative sau de promovare a facultăţii; îmbunătăţirea serviciilor asigurate studenţilor.

6. Cu privire la rolul facultăţii în societate, obiectivele sunt: creşterea interacţiunii facultăţii cu autorităţile, instituţiile şi organizaţiile profesionale (Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România etc.) precum şi cu autorităţile, instituţiile şi organizaţiile profesionale locale sau regionale, în scopul optimizării programelor de studii ale facultăţii, al desfăşurării de acţiuni de cooperare academică şi profesională, al derulării unor programe de practică pentru studenţi şi al urmăririi evoluţiei profesionale a comunităţii alumni a facultăţii; dezvoltarea de parteneriate funcţionale cu autorităţile şi instituţiile publice locale şi regionale, cu mediul economic, social şi cultural şi cu societatea civilă, în scopul valorificării competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi al atragerii unor surse de finanţare privată a proiectelor de cercetare ştiinţifică; creşterea vizibilităţii facultăţii în societate şi promovarea responsabilităţii sale sociale.

7. Cu privire la componenta comunicare şi imagine instituţională, cele mai importante obiective sunt: crearea unei identităţi de imagine a facultăţii, integrată în procesul instituţional de creare a unei identităţi vizuale unitare a Universităţii Hyperion din Bucureşti, precum şi a unor proceduri de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare internă şi externă; elaborarea şi aplicarea unei strategii de comunicare între conducerea facultăţii, cadrele didactice, personalul administrativ şi studenţi; creşterea vizibilităţii şi promovarea imaginii facultăţii şi a performanţelor cadrelor didactice şi ale studenţilor.

III. DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII

În deplina concordanţă cu Carta Universităţii Hyperion din Bucureşti, misiunea Facultăţii de Ştiinţe Juridice se defineşte în trei planuri:

1. Pe plan academic, Facultatea se prezintă ca o structură universitară de învăţământ şi cercetare. Asumarea acestei duble misiuni de învăţământ şi cercetare este confirmată şi justificată prin creşterea progresivă a componenţei de cercetare în ansamblul activităţii, concretizată prin promovarea unor structuri specializate de cercetare, prin amplificarea cercetării ştiinţifice la nivelul departamentului Drept şi prin implicarea tot mai activă a facultăţii în competiţia pentru finanţarea cercetării prin granturi, contracte şi programe de cercetare, pe plan intern şi pe plan european.

2. Pe plan social, misiunea Facultăţii constă în:

a) pregătirea specialiştilor în domeniul Drept, în funcţie de cererile de pe piaţa muncii, de nevoile şi posibilităţile dezvoltării socio-economice ale zonei în care activăm;

b) asigurarea efectivă a egalităţii şanselor de studii superioare pentru tinerii cu posibilităţi materiale reduse, din zonele si categoriile defavorizate economic şi social;

c) crearea condiţiilor favorabile de evoluţie ştiinţifică şi promovare profesională pentru tinerii cu performanţe superioare, din Bucureşti şi zonă şi diminuarea fenomenului de migrare a acestora către alte centre universitare.

3. Pe plan regional şi naţional, misiunea Facultăţii constă în: contribuţia la asigurarea cadrului instituţional şi la atragerea specialiştilor din zonă, constituirea şi dezvoltarea unei comunităţi academice care contribuie, prin mijloacele învăţământului şi ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea economică şi socială a zonei.

Programul de studiu Drept există în oferta educaţională a Universităţii Hyperion din Bucureşti începând cu anul 1995 (H.G. 568/28.07.1995). De atunci, generaţii de studenţi au fost formate de corpul profesoral al facultăţii noastre în acord cu misiunea specifică structurii noastre de educaţie şi formare. Principala misiune a Facultăţii de Ştiinţe Juridice este de a pregăti specialişti în domeniul juridic, asigurând acestora calificări profesionale competitive pe piaţa muncii, dar şi competenţe şi abilităţi conform Grilei 1L RNCIS, care să fie valorificate în cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică.

 

Denumirea calificării:  Drept

Nivelul calificării : LICENŢĂ

Principalele Ocupaţii posibile conform  COR: Magistraţi – 2422 (Judecător – 242202, Procuror –242201), Avocat – 242101, Notar – 242907, Executor Judecătoresc – 242902, Consilier Juridic – 242102, , Lichidator – 241122, Grefier – 343203, Mediator – 244702Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior – 2310, Profesori în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri – 2321, Profesori în învăţământul gimnazial –  2322, (cu condiţia îndeplinirii şi a altor prevederi legale aplicabile, de ex. absolvirea cursurilor de psiho-pedagogie),  Cercetător în domeniul ştiinţelor juridice – 257001 Asistent de cercetare in domeniul ştiinţelor juridice – 257002, Administrator judiciar – 241123Funcţionari publici – 42, Tehnician criminalist – 343205, Purtător de cuvânt – 244706, Inspector de specialitate (de exemplu – Inspector in cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii – 111078), Conducători de instituţii, direcţii, servicii, departamente, birouri, cu profil de specialitate (de exemplu,  Prim procuror – 111043, Procuror general – 111048)

Competenţe profesionale

 

 

 

Descriptori de

nivel ai elementelor

structurale ale competenţelor profesionale

C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi

metodologiilor din domeniul juridic

C.2.  Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor

specifice domeniului juridic

C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei Uniunii Europene şi a  instrumentelor juridice internaţionale

C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state

C.5. Aplicarea cunoştinţelor

necesare în

culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă

C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere  juridic şi în soluţionarea lor

CUNOŞTINŢE

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională

C1.1. Descrierea

conceptelor, teoriilor,

paradigmelor şi

metodologiilor

utilizate în domeniul juridic

 

C2.1. Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul dreptului

C3.1. Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european şi a principalelor instrumente juridice internaţionale

C4.1. Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în interpretarea şi compararea instituţiilor din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state

C5.1. Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei), aplicabile la o problemă de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice 

C6.1. Identificarea corectă a reglementărilor legale  şi utilizarea raţionamentelor juridice

2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului

C1.2. Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului

C2.2. Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea şi interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naţionale, europene şi internaţionale

C3.2. Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor însuşite

C4.2. Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului român şi cele ale dreptului european şi dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative şi interpretative

C5.2. Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa), referitoare la o problemă de drept concretă

C6.2. Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic se intersectează cu situaţiile de fapt (modul în care o situaţie de fapt dobândeşte semnificaţii în plan juridic)

ABILITĂŢI

3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată

C1.3. Utilizarea limbajului juridic de specialitate în elaborarea unor argumentări specifice

C2.3. Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat

C3.3. Identificare prevederilor legale din legislaţia românească, europeană sau internaţională, aplicabile într-un context determinat

C4.3. Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, european şi cele ale altor state într-un context determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice

C5.3. Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete

C6.3. Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt

4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi  teorii

C1.4. Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul juridic

C2.4. Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a unor delimitări  conceptuale

C3.4. Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice

 

C4.4. Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre instituţiile dreptului naţional, ale dreptului european şi ale dreptului altor stat

C5.4. Evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, referitoare la o problemă de drept concretă

C6.4. Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii de fapt

5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu

C1.5. Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea proiectelor profesionale

C2.5. Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi metodelor specifice dreptului

C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti şi a celei europene şi internaţionale în vigoare

C4.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea  metodelor de comparare a legislaţiei naţionale, europene şi a legislaţiei altor state

C5.5. Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa

C6.5. Elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional pornind de la  încadrarea juridică a unei situaţii de fapt

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei:

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în rândul absolvenţilor programului de studii Drept.

 

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europeene şi internaţionale

Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, cele de drept european şi  cele din dreptul altor state

Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o problemă de drept concretă

Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o situaţie de fapt concretă

        

    Descriptori de nivel ai competenţelor transversale 

               Competenţe transversale

 

  Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei

T1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată

CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deonotologice specifice domeniului

Elaborarea unei lucrări de specialitate/a lucrării de licenţă, cu repsectarea obiectivelor, a termenelor şi a regulilor deontologice

T2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate

CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice

Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor profesionale specifice

T3. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională

CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină

Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi/sau într-o limbă străină a unei lucrări de specialitate pe o temă a ctuală din domeniul dreptului

Ne propunem ca viitorii absolvenţi ai programului de studii Drept să dobândească o cultură juridică solidă, capacitate de interpretare şi aplicare a normelor juridice specifice dreptului, în diversele domenii de reglementare ale vieţii sociale, în scopul dobândirii de competenţe şi abilităţi specifice profesiilor juridice în care vor activa. Planul de învăţământ al programului de studiu a fost astfel creat încât să reflecte toate domeniile de interes şi exigenţele formarii de absolvenţi de drept competitivi pe piaţa muncii.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite ca urmare a parcurgerii programului de studiu Drept sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să evolueze pe piaţa muncii, să acceadă înspre examenele specifice de admitere în profesia de magistrat, avocat, notar public, funcţionar în administraţia publică sau să-şi continue studiile în ciclurile post-universitare de învăţământ.

DECAN,

Prof.univ. emerit dr. Tudor Amza

Avizier

Conducerea Facultății de Științe Juridice

DECAN
Prof. univ. dr. abilitat IFRIM ION

DECAN DE ONOARE
Prof. univ. emerit dr. TUDOR AMZA

PRODECAN
Lect. univ. dr. GRIGORE STOLOJESCU

PRODECAN
Conf. univ. dr. NOUR ANDRADA

Director Departament
Lect. univ. dr. BOGDAN GIURCĂ

Director Departament ID
Lect. univ. dr. ing. EUGEN CORNEL